Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności strony internetowej Podróże wycinanek Muzeum Częstochowskiego – podrozewycinanek.muzeumczestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych, ponadto filmy zamieszczone w serwisie również mogą nie posiadać napisów (lub innych wymaganych elementów) z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.

Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

————————————————

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności Katarzyną Jezierską, e-mail: dostepnosc@muzeumczestochowa.pl, tel. +48 504 757 215

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Prośba powinna zawierać:

— dane osoby zgłaszającej żądanie,

— wskazanie wybranego do udostępnienia elementu,

— sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum Częstochowskiego zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmówienia przez instytucję realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący ma prawo złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych:

 • Ratusz – plac Biegańskiego (centrum miasta) – tel. 504-757-814 – budynek 3-poziomowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w stopniu wystarczającym, z wyłączeniem wieży widokowej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na kondygnacjach 0 i 1.
 • Galeria Dobrej Sztuki – al. Najświętszej Maryi Panny 47 (centrum miasta) – tel. 504-758-020 – budynek 2-poziomowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wózek, łazik dla osób na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na kondygnacji 0.
 • Obiekty Muzeum Częstochowskiego w Parku Staszica (centrum miasta):
  • Pawilon Wystawowy – tel. 504-757-769 – budynek 2-poziomowy, podjazd zewnętrzny, winda (winda uszkodzona, brak dostępności I piętra), Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na kondygnacji 0.
  • Zagroda Włościańska – tel. 504-757-769 – budynek 2-poziomowy, wystawa prezentowana tylko na parterze, podjazd zewnętrzny;
  • Muzeum Górnictwa Rud Żelaza – tel. 504-757-769 – platforma poręczowa, zwiedzanie tylko z pracownikiem obsługi; do wystawy przygotowany przewodnik w języku Braille’a;
  • Multicentrum ZODIAK (w obiekcie realizowane są zajęcia dla dzieci) – tel. 504-757-598 – budynek 3-poziomowy, podjazd, winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na kondygnacji 0.
 • Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej – ul. Jasnogórska 23 – tel. 504-757-391 – obiekt parterowy z możliwością bezpośredniego wjazdu z zewnątrz.
 • Rezerwat Archeologiczny – ul. Łukasińskiego 20 (dzielnica Raków) – tel. 504-757-190 – obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w stopniu wystarczającym, 1-poziomowy, podjazd, makieta tyflograficzna dla osób niedowidzących i słabowidzących oraz przygotowany do niej przewodnik zapisany w języku Braille’a i powiększoną czcionką; oferta edukacyjna dla osób niedowidzących i słabowidzących “Dotknij przeszłości”; specjalna ekspozycja przygotowana dla osób z dysfunkcją wzroku wykorzystywana podczas warsztatów “Dotknij przeszłości”; (ok. 5 km od pl. Biegańskiego, centrum miasta). Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na kondygnacji 0. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych.
 • Kamienica Mieszczańska – ul. Katedralna 8 – tel. 506-390-213 – dostępność dla osób niepełnosprawnych ograniczona, w planach podjęcie działań usprawniających. Istnieje możliwość dostępu w dniach wtorek – piątek w godz. 12.00-15.30 dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy pomocy łazika, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (w przeciągu pół godziny od zgłoszenia).

Do wszystkich ww. budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content